Αποτελέσματα 1ης Εξαμηνίας
 

Κον Νώντα Μεταξά

Γενικό Διευθυντή Χ.Α.Κ.

Λευκωσία.

 

2 Aυγούστου 2006

 

Κύριε,

 

Θέμα: Εξαμηνιαία αποτελέσματα της Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ για την περίοδο 1 Ιανουαρίου2006 μέχρι 30 Ιουνίου 2006.

 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των Εγκυκλίων οδηγιών σας ημερομηνίας 27/04/2002, με την παρούσα σας υποβάλλουμε την Έκθεση και την Επεξηγηματική Κατάσταση, σύμφωνα με τις Παραγράφους 25 και 27(5) του Μέρους IV του παραρτήματος Στ’ (Κανονισμός 81 (1)), των Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, που εγκρίθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Ο μη ελεγμένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων και η Επεξηγηματική Κατάσταση δεν θα σταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευτούν σε μία εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας.

 

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης και της Επεξηγηματικής Κατάστασης, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία. (Τηλ. 22 875544)

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Anteva Secretarial Services Ltd

Γραμματέας.

 

 

 

 

 

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


 

6 mnthly 2006.pdf

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007