Εξαμηνιαία 2007
 

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των Εγκυκλίων οδηγιών σας ημερομηνίας 27/04/2002, με την παρούσα σας υποβάλλουμε την Έκθεση και την Επεξηγηματική Κατάσταση, σύμφωνα με τις Παραγράφους 25 και 27(5) του Μέρους IV του παραρτήματος Στ’ (Κανονισμός 81 (1)), των Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, που εγκρίθηκε σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

 

Ο μη ελεγμένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων και η Επεξηγηματική Κατάσταση δεν θα σταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευτούν σε μία εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας.

 

Ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης και της Επεξηγηματικής Κατάστασης, διατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 66, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία. (Τηλ. 22 875544)

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Anteva Secretarial Services Ltd

Γραμματέας.

 

 

 

 

Κοιν. : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


 

isxi 6 mnthly results 2007.xls

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007