Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείριση
 

Σε συνεδρία του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ, που    πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Νοεμβρίου 2013, αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013 στις 11:30 Ï€.μ. στα γραφεία του Γραμματέα της Εταιρείας, Λεωφ. Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 44, Πολ. ΚΡΟΝΟΣ, 1077 Λευκωσία, προς έγκριση ψηφίσματος, ούτως ώστε η Εταιρεία να παύσει να υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πιστεύει ότι η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι δαπανηρή και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενώ τα επιπρόσθετα έξοδα θεωρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της.

Το Δ.Σ. εξέτασε και ενέκρινε το περιεχόμενο της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης, που καταρτίζεται και δημοσιοποιείται, βάσει του άρθρου 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου 190 (Ι) του 2007.

Η Εταιρεία παρουσιάζει ζημιά. Τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την 31η Οκτωβρίου 2013 ήταν  €640.476. Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας σε μετοχικούς τίτλους κατά την 31η Οκτωβρίου 2013 ανερχόταν σε €407.175.

Η καθαρή εσωτερική αξία ανά μετοχή κατά την 31η Οκτωβρίου 2013 ήταν €0,0526 σε σύγκριση  με €0,0556 στις 30 Ιουνίου 2013.  Με βάση την καθαρή εσωτερική αξία, υπήρξε αρνητική απόδοση στην Εταιρεία. 

Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η κατάσταση της Κυπριακής Οικονομίας, χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενη υποτονικότητα. Η ύφεση βαθαίνει με αποτέλεσμα όλοι σχεδόν οι δείκτες να συρρικνώνονται. Οι προοπτικές για το 2014 δεν είναι ευοίωνες και γενικότερα οι ενδείξεις σηματοδοτούν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Αυτό αναμένεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην  Κυπριακή κεφαλαιαγορά και κατ’ επέκταση στα αποτελέσματα της Εταιρείας.

Δεν υπάρχουν άλλα ουσιώδη στοιχεία και συναλλαγές που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 01/07/2013 μέχρι 21/11/2013, που να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.


 

Ενδιαμεση Κατάστ.Διαχείρισης-

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007