Πρόσκληση Ε.Γ.Σ.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ σας πληροφορεί ότι  Î· πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

 

Η ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.ishisinvestments.com , στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy , καθώς επίσης και μέσω δημοσίευσης στην εφημερίδα σημερινή.

 


 

Invitation isxis for E.G.M. 17

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007