ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
 

Η Εταιρεία ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΤΔ συστάθηκε στη Λευκωσία στις 25 Νοεμβρίου 1999 με αριθμό εγγραφής 106757 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,  σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.  Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας ήταν η επένδυση κεφαλαίων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.  

Στις 4 Ιανουαρίου 2000 με ειδικό ψήφισμα που εγκρίθηκε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113.  Κατά την ίδια συνέλευση η Εταιρεία αντικατέστησε ολόκληρο το καταστατικό της για να συνάδει με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους το 1993 μέχρι 1999. 

Στις 16 Μαρτίου 2000 το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή 11.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 50 σεντ η κάθε μια, εισήχθηκαν στο Χ.Α.Κ. 

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2002 αποφασίστηκε η σύσταση επιτροπών για εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρείας ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2003 εγκρίθηκε όπως η Εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της και απαλλαγεί από του επενδυτικούς περιορισμούς στους οποίους υπάγονται οι εγκεκριμένοι επενδυτικοί οργανισμοί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 17 Δεκεμβρίου 2003 αφού μελέτησε σε βάθος το θέμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς, αποφάσισε ομόφωνα ότι θα ήταν  προς το συμφέρον της Εταιρείας και των μετόχων της όπως η Εταιρεία μεταταχθεί από την κατηγορία των Εγκεκριμένων Επενδυτικών Οργανισμών στην κατηγορία των Άλλων Εταιρειών. Η έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2003 εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις ενέργειες για υλοποίηση της απόφασης αυτής.

Κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004 αποφασίστηκε όπως εισηγηθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων όπως οι νέες δραστηριότητες της Εταιρείας, εν όψει της μετάταξης της, να είναι οι ακόλουθες:

Α. Ανάπτυξη και εμπορία γης
Β. Τηλεπικοινωνίες
Γ. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Δ. Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες οι οποίες θα συμβάλουν στην κερδοφορία της Εταιρείας εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των μετοχών.
 

Αποτίμηση του Χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και Κοινοποίηση πληροφοριών

Η καθαρή αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Εταιρείας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό το κάθε χαρτοφυλάκιο αποτιμάται κατά τον τρόπο που αναφέρεται γενικά πιο κάτω: 

1. Η συνολική αξία των μετρητών, καταθέσεων, κ.τ.λ. (με προσαρμογές που τυχόν κρίνουν κατάλληλες οι Διευθυντές για να καταλήξει στην πραγματική αξία).

2. Η αξία των μετοχών ή άλλων αξιών των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑΚ (ή σε εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών χρηματιστήριο αλλοδαπής χώρας) η οποία βασίζεται στην τιμή της αγοράς (bid price) κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Αν η μέρα της αποτίμησης δεν είναι εργάσιμη τότε η ημερομηνία αποτίμησης καθορίζεται η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη. Αν κατά την ημέρα αποτίμησης δεν υπάρχει τιμή για οποιοδήποτε τίτλο, τότε χρησιμοποιείται η τιμή αγοράς της μετοχής κατά την αμέσως προηγούμενη μέρα κατά την οποία η συγκεκριμένη μετοχή είχε τιμή αγοράς.

3. Η αξία των μη εισηγμένων εταιρειών ή άλλων αξιών υπολογίζεται πάνω στη βάση και με τις μεθόδους που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η δίκαιη αξία βασίζεται πάνω σε ποσά που προκύπτουν από υπολογισμούς της αξίας χρησιμοποιώντας μεθόδους ροής μετρητών. Το ίδιοι ισχύει και για τις μη εισηγμένες συνδεδεμένες εταιρείες.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι μπορούν να αναβάλουν την αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της αποτίμησης διότι το ΧΑΚ (ή εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών χρηματιστήριο αλλοδαπής χώρας) είναι κλειστό λόγω γιορτής ή λόγω απρόβλεπτων γεγονότων και ως αποτέλεσμα πέραν του 10% της αξίας του χαρτοφυλακίου δεν μπορεί να αποτιμηθεί με τις δέουσες μεθόδους.

Μετά την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου, το ενεργητικό μειώνεται με το ολικό υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων και άλλων εξόδων) ώστε να εξευρίσκεται η καθαρή εσωτερική αξία της κάθε μετοχής.
 

Καθαρή εσωτερική αξία μετοχής

Η καθαρή και αναπροσαρμοσμένη (diluted) εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας που προκύπτει κατά την αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου δημοσιεύεται τουλάχιστο κάθε τρίμηνο, σε ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας ως επίσης και στο ΧΑΚ.
 

Ανάλυση Ενεργητικού και Τριμηνιαίες Εκθέσεις
 

Η Ισχύς Επενδυτική Λίμιτεδ έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στο ΧΑΚ βάση των εγκυκλίων Ε.Κ.9Α/2001 και Ε09/2002/ΕΛΦ τριμηνιαίες εκθέσεις που περιέχουν κατάλογο όλων των επενδύσεων της με ποσοστό πέραν του 5% του Ενεργητικού της τουλάχιστον των δέκα μεγαλυτέρων, την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου και την καθαρή και αναπροσαρμοσμένη εσωτερική αξία των τίτλων της. Επιπλέον στην τριμηνιαία έκθεση, η οποία δημοσιεύεται, περιλαμβάνονται και τα ρευστά διαθέσιμα καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο του ενεργητικού της Ισχύς Επενδυτική Λίμιτεδ ούτως ώστε να δίνεται ανάλυση τουλάχιστο του 80% του ενεργητικού της.
 

Οικονομικές καταστάσεις 

Από την 1η Ιανουαρίου 2003 η Εταιρεία πρέπει να εκδίδει τις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις μέσα σε τέσσερις μήνες από την αρχή του επόμενου οικονομικού έτους. Αναφέρεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2003 τα ενδεικτικά ετήσια αποτελέσματα ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του κάθε χρόνου ενώ τα εξαμηνιαία αποτελέσματα ανακοινώνονται μέχρι το τέλος Αυγούστου του κάθε χρόνου. Σύμφωνα με την παράγραφο 6(α) του Παραρτήματος Β, Μέρος ΙΙ του Κανονισμού 63 του ΧΑΚ επιπλέον των λοιπών υποχρεώσεων των εισηγμένων εταιρειών μια επενδυτική εταιρεία έχει υποχρέωση να υποβάλλει ετήσιους λογαριασμούς και εξαμηνιαίες εκθέσεις και καταστάσεις προκαταρκτικών αποτελεσμάτων για το πλήρες οικονομικό έτος, στους  οποίους να περιέχονται τα ακόλουθα: 

(α) Κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, που περιέχει:

(ι) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες στις οποίες επενδύει

(ιι) την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μεριδίων του εκδότη που κατέχει ο επενδυτικός οργανισμός

(ιιι) τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών

(ιν) την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως και την καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού

(ν) τα εισπρακτέα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια του έτους (αναφέροντας οποιαδήποτε μη συνήθη μερίσματα)

(νι) αναφορά στην κάλυψη μερίσματος από τα κέρδη ή αναφορά στα καθαρά κέρδη κάθε εκδότη

(νιι) έκτακτα αποτελέσματα, οφειλόμενα σε έκτακτα περιστατικά

(νιιι) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση.

(β) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για μείωση της αξίας των επενδύσεων, που αναφέρει τις επενδύσεις για τις οποίες έγινε πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά:

(ι) τη δαπάνη της επένδυσης

(ιι) την πρόβλεψη που έγινε

(ιιι) τη λογιστική αξία της

(ιν) το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή.

Με την επέκταση των δραστηριοτήτων και απαλλαγή από επενδυτικούς περιορισμούς, η Εταιρεία εξακολουθεί να έχει υποχρέωση τήρησης ορισμένων συνεχών υποχρεώσεων των επενδυτικών οργανισμών όπως καθορίζει το Συμβούλιο του ΧΑΚ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εταιρεία διαπραγματεύεται στην Κατηγορία των Επενδυτικών Εταιρειών με Μερική Εφαρμογή των Συνεχών υποχρεώσεων των Επενδυτικών Εταιρειών.


 

 

 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007