ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του Άρθρου 128 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Η ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω ανακοίνωσης της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.ishisinvestments.com , στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ www.cse.com.cy , καθώς επίσης και μέσω δημοσίευσης στην εφημερίδα σημερινή. Anteva Secretarial Services Ltd Γραμματέας. 23 Ιουνίου 2014


 

INVITATION AGM 2014 07 15.pdf

Όλες οι Ανακοινώσεις...

Αρχή σελίδας
 

 

 

 

   
 

 

 

     Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ. © copyright 2007